VELAK EESTI OÜ, registrikood 14217223, aadress Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Lille tee 17, 74001, (edaspidi nimetatud „VELAK“) andmekaitse tingimused on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab VELAKile oma isikuandmeid.

Klient on isik, kes on loonud endale e-poes kasutajakonto, sh registreerub kliendiks seoses kauba soetamisega järelmaksuga e-poest (registreeritud klient), ostab VELAKi e-poest kaupu külalisena.

1. Isikuandmete töötlemise alused

1.1. VELAK töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. VELAK töötleb kliendi isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

1.2. VELAK töötleb kliendi isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:

o klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

o isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele;

o isikuandmete töötlemine on vajalik VELAKi kui vastutava töötleja või volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

o isikuandmete töötlemine on vajalik VELAKi kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

1.3. VELAK töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana, kui andmeid kogutakse VELAKi eesmärkide täitmiseks: kaupade müümisel VELAKi e-poest ja kaupade kohaletoimetamisel kliendile, isiku VELAKi kliendiks registreerimisel, toote garantii- ja remonditöö korraldamisel.

1.4. VELAK töötleb kliendi andmeid volitatud töötlejana, kui VELAK kogub kliendi andmeid järelmaksuteenuse osutajale edastamiseks juhul, kui klient soovib osta kaupu VELAKi e-poest järelmaksuga. Andmete vastutavaks töötlejaks on järelmaksuga ostmisel järelmaksuteenuse osutaja, kellele VELAK vastavad andmed edastab.

1.5. VELAKi õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab VELAKi huvi pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.

Kolmandate isikute, kelle jaoks VELAK töötleb klientide andmeid volitatud töötlejana,  õigustatud huvi on pakkuda VELAKi klientidele sobivat järelmaksuteenust kaupade soetamiseks.   

Kliendil on õigus saada VELAKilt informatsiooni andmete töötlemiseks õigustatud huvi kujunemise (sh tasakaalustamise) osas.

2. Isikuandmed, mida töödeldakse

Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba kohaletoimetamise aadressi, kauba tarnimise viisi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, järelmaksu taotlemise andmeid (vt p 3.7), võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja klienditoe andmeid.

3. Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

3.1. VELAK töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega kliendi registreerimisel kodulehe www.VELAK.ee vahendusel ja kliendi andmete registreerimisel VELAKi e-poes, sealhulgas, kui klient soovib osta toote järelmaksuga, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, arvete väljastamisel, kliendi järelmaksu taotluse edastamisel järelmaksuteenuse pakkujale, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

3.2. Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki kliendi isikuandmeid.

3.3. VELAK töötleb isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus vms.

3.4. Kliendi isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

3.5. Andmeid ostetud kaupade kohta (ostuajalugu), sh kliendi andmed, ostu kuupäev, kaup, kogus, töödeldakse statistika koostamiseks ning analüüsiks ostetud kaupade, teenuste ja kliendi eelistuste kohta. Kogutud andmete põhjal võib VELAK kliendi eraldi antud nõusolekul teha kliendile teenuste ja toodete kohta personaalseid pakkumisi. Registreeritud klient saab ostuajaloo andmetele tuginedes oma õigusi teostada (nt ostetud kauba garantiiaja kestel, ilma kauba ostuarvet esitamata).

3.6. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

3.7. Järelmaksu taotlemisel tuvastab VELAK kliendi isiku viimase poolt esitatud isikut tõendava dokumendi alusel ja töötleb volitatud töötlejana järelmaksuteenuse pakkujale edastamiseks järgmisi andmeid: kliendi isikut tõendava dokumendi number ja tähtaeg, isikut tõendaval dokumendil olev foto, ülalpeetavate arv, perekonnaseis, haridustase, tööandja, ametinimetus, tööle asumise aeg, sissetuleku suurus, sissetuleku allikas, andmed laenu- ja liisingukohustuste kohta, sh laenu või liisinguandja nimi, kohustuse jääksumma, igakuise makse suurus, eluaseme liik, andmed avaliku võimu oluliste ülesannete täitmise kohta järelmaksu taotleja, tema pereliikme või lähedase kaastöötaja poolt.

VELAK ei säilita kliendi isikut tõendava dokumendi ega järelmaksulepingu koopiat pärast seda, kui see on edastatud järelmaksuteenuse osutajale.

Järelmaksu taotlemisel esitatud andmete vastutav töötleja on järelmaksuteenuse osutaja.

3.8. Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse VELAKi e-poe teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

3.9. VELAK kasutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab VELAKil oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks (vt ka VELAK EESTI OÜ küpsiste kasutamise tingimused).

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1. VELAK võib avaldada kliendi isikuandmeid VELAKile teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega VELAK on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel: VELAK edastab pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale kliendi isikuandmed mahus, mis on vajalik kauba kohale toimetamiseks; VELAK edastab isikuandmeid järelmaksuteenuse pakkujale seoses kliendi poolt esitatud järelmaksu taotlusega; VELAK võib kliendi isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.

4.2. VELAK võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.

5. Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

5.1. VELAK töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.

VELAK rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.2. Kliendi eelneva nõusolekuta VELAK ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.

5.3. VELAK säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.

Näiteks:

Kliendi ostuajalugu säilitatakse kuni kliendikonto kustutamiseni kliendi soovil. Kui klient soovib kliendikonto kustutamist, kustutatakse automaatselt ka kliendi ostuajaloo andmed ja selle järel saab klient garantiist ja muust sarnasest tulenevaid õigusi kasutada üksnes juhul, kui esitab VELAKile kauba ostuarve.

Registreeritud kliendi andmeid säilitatakse kuni kliendikonto kustutamiseni kliendi soovil. Kui klient on ostnud kaupa järelmaksuga, võib ta taotleda registreeritud kliendi andmete kustutamist VELAKi andmebaasist, kuid ei või kuni järelmaksu lepingu lõppemiseni taotleda, et järelmaksuteenuse osutaja tema andmed kustutaks.

Kustutatud kliendikonto logide andmeid säilitatakse pärast kliendikonto kustutamist 18 kuud piiratud juurdepääsuga kliendikonto loomise ja kustutamise logide andmekogus.

Vajadusel on võimalik kliendi andmed sellest andmekogust ka kiiremini kustutada, kuid seejärel ei ole enam võimalik tuvastada kliendikonto ajalugu s.o, et klient on üleüldse kunagi VELAKile oma isikuandmeid andnud ja et VELAK on need andmed oma andmebaasidest eemaldanud.

Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

5.4. Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt VELAKi isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil VELAKi koheselt sellisest juhtumist teavitada e-posti aadressil pood@velak.ee.

6. Isikuandmete muutmine

Isikuandmeid saab muuta kodulehel, aadressil https://velak.ee/pood/en/my-account/ kasutajakontol või saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-aadressile pood@velak.ee.

7. Kliendi nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik kliendil registreeritud kontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. VELAK käsitleb andmete kustutamise nõuet kui kliendikonto lõpetamise soovi.

8. Otseturustus

VELAK võib kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda näiteks kliendikonto loomisel e-poes kliendikonto loomisel või suvalisel hetkel oma kliendikontole logides ja uudiskirja eelistust muutes, millega klient annab VELAKile nõusoleku VELAKi pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse VELAKi nimel.

Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid ja uudiskirja, siis tuleb kliendil vajutada VELAKi saadetud e-kirja jaluses olevale hüperlingile või muuta oma eelistust kliendikonto seadetes e-poes.

9. Kliendi isikuandmete ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

9.2. VELAKi kliendikonto sulgemisel kustutatakse kliendi isikuandmed, kaasa arvatud kliendi kogu ostuajalugu, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada VELAKi raamatupidamise jaoks või muul põhjusel VELAKi õiguste kaitseks või muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

9.3. Kliendi soovil isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus VELAKi e-posti aadressile pood@velak.ee või saata avaldus postiga VELAK EESTI OÜ, Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Lille tee 17, 74001.

VELAK vastab kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.

9.4. Kliendi isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.

10. Vaidluste lahendamine

Andmekaitsega seotud küsimustes palume ühendust võtta aadressil pood@velak.ee või saata kiri/avaldus/taotlus postiga aadressile VELAK EESTI OÜ, Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Lille tee 17, 74001.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon, e-posti aadress info@aki.ee.

VELAKi andmekaitse tingimused kehtivad alates 18.11.2021.